Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

GDPR - Ochrana osobních údajů

Použité pojmy:

 • Správce dat: Jana Růžičková,  Liodická 10 Mikulov 69201 IČ 64452514  (dále „Penzion“)
 • Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele
 • Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti penzionu a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.
 2. Penzion se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů („Nařízení”).

PRÁVA, POVINNOSTI A MLČENLIVOST

 1. Penzion se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 2. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Penzion povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:
  1. Recepční penzionu
  2. Manažer penzionu
  3. Účetní oddělení
  4. IT oddělení
  5. Marketingový poradce
 3. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným penzionem. Penzion ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:
  1. Rezervační systém Trevlix
  2. Účetní systém Money (firma Solieta s.r.o.)
 4. Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi penzionem a daným zpracovatelem.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce dat využívá k realizaci také platební bránu od Komerční banky. Osobní údaje slouží pouze k realizaci online platby.

INFORMACE O ZÁKAZNÍCÍCH

 1. Penziion má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.
 2. Nad rámec zákonných povinností můžou být sbírány další osobní údaje: kamerové záznamy, e-mail a telefon pro komunikaci s hostem v případě on-line nebo e-mailových rezervací.
 3. Zákazník má kdykoli právo požádat penzion o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v (i) kartě hosta v motelovém systému, (ii) v domovní knize a (iii) evidenční knize, které jsou v tištěné podobě uschovány v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů motel smaže kartu hosta a skartuje domovní a evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však Motel musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Penzion se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.
 2. Penzion se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
  • k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby penzionu, které budou mít penzionem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;
  • osobní údaje budou zpracovávány v prostorách penzionu, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;
  • penzion zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;
  • učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.
 3. Penzion se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu penzionem stanoveném a odpovídajícím pokynům penzionu. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u penzionu.

KAMEROVÝ SYSTÉM

 1. Areál penzion je monitorován kamerovým systémem se záznamem.
 2. Kamerový systém se využívá k prevenci ochrany zákazníků a majetku penzionu i zákazníkova.
 3. Kamerový systém je instalován pouze ve veřejně přístupných prostorech. V žádném případě nenarušuje soukromí na pokojích hostů.
 4. Záznam kamerového systému je v souladu s registrací u ÚOOÚ uchováván po dobu 7 dnů.
 5. Kamerový systém je provozován v souladu s Obecnými ustanoveními těchto podmínek a interní směrnicí o provozování kamerových systému.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Datum poslední aktualizace 1.6.2022